Ing. RADOSLAV IŽDINSKÝ, kandidát na poslanca v obvode č.1, krúžkujeme č.14

👋 Volám sa Radoslav Iždinský, narodil som sa a žijem v Handlovej. Mám 47 rokov a 18 ročnú dcéru, ktorá navštevuje jazykovú triedu na gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. Maturoval som na Strednej priemyselnej škole v Handlovej. Vyštudoval som inžiniersky odbor "Verejná správa" na Trenčianskej Univerzite Alexandra Dubčeka. 5 rokov som s rodinou žil a pracoval v Londýne na rôznych operatívnych a riadiacich pozíciách v logistickej firme. Londýn aj Veľkú Britániu som si veľmi zamiloval. Po návrate domov som na Jazykovej škole v Nitre absolvoval všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka.

💬 Som spoluzakladateľ občianskeho združenia Lepšia Handlová a mestskej neziskovej organizácie Handlovské lesy. Štvrtý rok pracujem vo funkcii viceprimátora mesta Handlová a venujem sa predovšetkým oblastiam efektívneho a transparentného fungovania ekonomiky mesta a mestských organizácií, tvorbe strategických dokumentov mesta a regionálnemu rozvoju, spravodlivej bytovej politike, doprave, komunikácii a budovaniu vzťahov s komunitami a podnikateľmi, transformácii hospodárstva a zachovaniu historického a kultúrneho dedičstva, vzdelávaniu, športu a kultúre. 

✊ Pôsobím vo viacerých správnych a dozorných radách organizácií a školských radách na území mesta Handlová, viac tu https://www.handlova.sk/5456/zastupca-primatorky. Som členom Change For Slovakia, kde podporujeme osobný a profesionálny rozvoj absolventov vysokých škôl, mladých profesionálov a učiteľov v programe Teach For Slovakia.

✊ V budúcom volebnom období by som rád pokračoval v projektoch a aktivitách, ktoré sme s pani primátorkou, kolektívom na MsÚ a v mestských organizáciách začali, a ktoré zlepšujú hospodárenie a fungovanie mesta, jeho dobré meno a rozvoj. Podmienkou ďalšieho rozvoja nášho mesta sú vzdelaní, motivovaní a čestní zamestnanci, ale aj rozhľadení a uvedomelí občania, a preto budem aj naďalej podporovať rôzne formy vzdelávania zamestnancov, detí, učiteľov, obyvateľov a seniorov v našom meste. Tak ako doteraz, budem vždy presadzovať a chrániť verejný záujem, demokratické princípy právneho štátu, budem dohliadať na hospodárne a transparentné nakladanie s majetkom mesta, podporovať rozvoj a inovácie.

✊ Za najväčšie výzvy do najbližších rokov považujem zlepšenie postavenia a financovania samospráv, vyrovnanie sa s dôsledkami energetickej a ekonomickej krízy pre mestá, obce a ich obyvateľov, rozvoj nášho mesta a regiónu hornej Nitry prostredníctvom úspešných transformačných projektov a vzájomnú spoluprácu medzi mestami a obcami na hornej Nitre.

👉 Pre pripomenutie, nižšie zoznam stragických transformačných projektov mesta, ktoré sa nachádzajú v zásobníku Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. 

TRANSFORMAČNÉ ZÁMERY MESTA

1️⃣ Revitalizácia banského areálu na priemyselnú zónu s vybudovaním prístupovej komunikácie

2️⃣ Banícky uhoľný skanzen Handlová (história, technické pamiatky, vzdelávanie, zábavná časť..) 

3️⃣ Obnova historickej fary v Novej Lehote na centrum CR, kultúry a podpory komunitného života

4️⃣ Energetická efektívnosť verejných budov v meste Handlová 

5️⃣ Podpora elektromobility v meste Handlová (mestský vozový park, nabíjacia stanica) 

6️⃣ Mestský záhradnícky podnik (skleníky, indoor farma)

7️⃣ Vrtná spoločnosť 

8️⃣ Zelené centrum spracovania odpadov 

9️⃣ Bioplynová stanica Handlová

1️⃣0️⃣ Fotovoltaická elektráreň pre areál skládky 

1️⃣1️⃣ Geologický prieskum životného prostredia areálov bane Handlová

1️⃣2️⃣ Minimalizácia negatívneho vplyvu environmentálnej záťaže PD (005) / Handlová - skládka popolovín (SK/EZ/PD/1406) na životné prostredie

Vo voľnom čase rád čítam, počúvam podcasty a audioknihy, rád chodím, behám a bicyklujem po horách. Podporujem občiansky aktivizmus a ochranu prírody.