Volebný program do VÚC TSK

1️⃣ ZDRAVOTNÍCTVO

👉 Investície do modernizácie, skvalitnenia služieb a vybavenia Bojnickej nemocnice.

👉 Udržanie ambulantnej siete a podpora ambulancii v spádových lokalitách okresu.

👉 Atraktívny program pre začínajúcich alebo nových lekárov.


2️⃣ DOPRAVA

👉 Rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy.

👉 Kvalitná ekologická verejná doprava.

👉 Rozvoj cyklodopravy pre lepšie prepojenie miest a obcí.


3️⃣ SOCIÁLNA OBLASŤ

👉 Kvalitné služby a starostlivosť o seniorov v zariadeniach kraja.

👉 Podpora projektov pomoci seniorom v

domácom prostredí.


4️⃣ ŠKOLSTVO

👉 Modernizácia stredných škôl a ich vybavenia.

👉 Zatraktívnenie študijných odborov a ich prepojenie s požiadavkami trhu práce.


5️⃣ CESTOVNÝ RUCH

👉 Zvýšenie atraktivity Hornej Nitry podporou turistiky, budovaním cyklotrás, zachovaním či obnovou kultúrneho a technického dedičstva.


6️⃣ REGIONÁLNY ROZVOJ

👉 Čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ na podporu rozvoja územia okresu Prievidza.


7️⃣ ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

👉 Podpora detí a mládeže.


8️⃣ RIEŠENIE PODNETOV OBYVATEĽOV A SAMOSPRÁV

👉 Veľmi dôležitá súčasť práce poslancov je vypočuť potreby a presadzovať dobré riešenia v prospech miest a obcí Hornej Nitry.

Ďakujeme za vašu podporu!

Tím nezávislých kandidátov na poslancov do VÚC TSK.